WC #10, final (2016-10-16) WC #10, final (2016-10-16)